Matfors fritidsgård är certifierad!

Matfors fritidsgård har blivit kvalitetsgranskad och certifierad. Man har inte bara blivit certifierad utan man har fått toppresultat på granskningen som gjordes i november 2014.

Detta är extra roligt då bra förebyggande verksamhet verkligen behövs i samhället. Och där Matfors varit utsatt för tidigare negativa influenser.

Matfors fritidsgård har granskats och certifierats enligt Qualis kvalitetsmätning. Fritidsgården får genomgående goda vitsord vid granskningen och ligger i topp av de fritidsgårdar i Sverige som har granskats sedan starten av Qualis för fritidsgårdar 2008 ((95 poäng av 105 möjliga). En granskningsrapport har skrivits av externa granskare från södra Sverige, ungdomarna och personal har fått svara på enkäter och intervjuats.

QualisUtdrag ur rapporten:
Matfors fritidsgård är en mötesplats som håller mycket god kvalitet. Personalgruppen är välkomnande och kompetent. Lokalerna är genomgående trivsamma och fräscha och görs om då behov finns. Personalen arbetar aktivt för att nå de ungdomar som bor i närområdet och deltar i lokala nätverk.

Styrkor
Fritidsledarna på Matfors fritidsgård ser alla sina besökare och bekräftar alla vilket är av stor vikt i en fritidsgårdsverksamhet. Personalens styrka som ligger i förmågan att engagera ungdomarna till att bilda egna föreningar har visat sig ge ett gott resultat för ungdomarnas självkänsla och identitet. Att genom detta få dem att välja och utveckla sitt eget ledarskap är en lyckad metod.

Organisation: Fritidsgården har ett förankrat uppdrag och en värdegrund som omfattar alla i personalen. En bra organisation och en stark teamkänsla gör att alla tar ett stort ansvar för verksamheten.

Styrning och ledarskap: Fritidsgården har en strategisk och långsiktig planering med tydliga mål. Dessa arbetas i första hand fram gemensamt genom regelbundna möten mellan chef och personal. Därefter verkställs målen på en kommunövergripande, politisk nivå. På detta sätt skapas en gemensam syn på uppdraget i alla dess led.

 

“Jag vill gratulera personal och besökare till ett fantastiskt resultat som är bevis på den goda fritidsgårdsverksamhet som bedrivs i Matfors.

En stolt avdelningschef
/Lars-Ove”

Dela denna sida