Sociala investeringsfonden ger 11 miljoner kronor till fem projekt som stöttar föräldrar, barn och unga

11 251 000 kronor är summan som Sociala investeringsfonden har beviljat fem projekt inom Sundsvalls kommun med syfte att förebygga utanförskap, arbetslöshet och social utsatthet i ett tidigt skede.
– Vi satsar på projekt framförallt som på lång sikt ska ge både mänskliga och ekonomiska vinster i samhället. De här fem projekten uppfyller kriterierna med utlåningsplatser av sportutrustning för ungdomar, mer musik på schemat för ökad inlärning, resurspersoner i skolan för nyanlända familjer, värdegrundsarbete för tryggare elever samt ett tidigt stöd till familjer med små barn, säger Sara Lindblom, folkhälsosamordnare på Strategisk samhällsutveckling Sundsvalls kommun.

Initiativet till sociala investeringar kommer från Sundsvalls förtroendevalda politiker genom en motion och ett uppdrag i kommunens långsiktiga budget, Mål- och resursplan (MRP). Sociala investeringar är ett sätt prova nya arbetssätt som ska ge mänskliga och ekonomiska vinster för samhället. De projekt som beviljas pengar genomförs som pilotprojekt. Efter avslutade projekt tar politikerna ställning till om det arbetssätt som man prövat ska införas för hela målgruppen.

– Att i ett tidigt skede förebygga arbetslöshet och social utsatthet är en våra viktigaste politiska frågor. Arbetslöshet och social utsatthet är stort slöseri och ett misslyckande för samhället. Det handlar om ett samhälle som inte klarar av att ta tillvara de mänskliga resurser som vi har och organisationer som går miste om viktig kompetens och erfarenheter. Framförallt är det ett stort svek mot alla de ungdomar som inget hellre vill än att arbeta, känna sig behövda och få möjlighet till en egen försörjning. Syftet med sociala investeringar är att vi genom de satsningar vi gör kan ta ett steg för att vända utvecklingen innan den hunnit ta en negativ riktning, säger Bodil Hansson (S), kommunstyrelsens vice ordförande

Idéer från Sundsvalls pedagoger
– Det känns jättebra att skolorna får en möjlighet att jobba med detta. Det känns extra kul att det också är bra idéer som lyfts och drivits av våra medarbetare och som nu blir verklighet. Dialog, värdegrundsarbete och kultur är otroligt viktigt för den mänskliga utvecklingen och jag är glad över att vi nu får jobba med tre projekt som lyfter detta på ett bra sätt. Vi vet av erfarenhet att det ger en positiv effekt att börja jobba med den här typen av frågor redan i tidig ålder och självklart ska skolorna vara en del i det, säger João Pinheiro (S), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

De fem projekt som har beviljats medel från Sociala investeringsfonden är:

 1. Sportotek- Kultur- och fritidsförvaltningen
  Projektet har beviljats 3 000 000 kronor. Syftet är att göra sportutrustning tillgänglig för kommunens barn och unga genom att inrätta en utlåningsverksamhet ”sportotek” i Nacksta, Ljustadalen och Skönsberg. På sportoteket ska barn och unga upp till 25 år erbjudas gratis uthyrning av idrottsutrustning. Målet är att fler barn och unga blir föreningsaktiva och att färre tvingas välja bort fritidsaktiviteter på grund av familjens ekonomi.
 2. Tidigt stöd för familjer – Socialförvaltningen i samarbete med MVC och BVC
  Projektet har beviljats 513 000 kronor och är ett samarbete mellan socialtjänsten och Sundsvalls mödravårdscentraler och barnavårdscentraler. Syftet är att utveckla gemensamma arbetssätt för att tidigt upptäcka och erbjuda stöd till familjer med spädoch småbarn som riskerar att utvecklas ogynnsamt.
 3. Bredsands brobyggare – Barn- och utbildningsförvaltningen
  Projektet får 2 620 000 kronor och ska bedrivas vid Bredsands skola och Draghällans förskola och bygger på en modell från Linköpings kommun. Syftet är att få högre måluppfyllelse hos de somalisktalande barnen då de har lägre måluppfyllelse än andra invandrande grupper. Två personer”brobyggare” som har dubbel språk- och kulturkompetens ska arbeta mot barnen men även stötta deras föräldrar.
 4. En skola för alla, systematiskt värdegrundsarbete – Barn- och utbildningsförvaltningen
  Syftet med projektet som får 1 006 000 kronor är att tillsammans med personal, elever, stödpersonal och demokratisamordnare utarbeta och implementera en metod för systematiskt värdegrundsarbete på Vibackeskolan. Arbetet sker med utgångspunkt i Barnkonventionen och den forskning och de riktlinjer som är etablerade via exempelvis Skolverket, Skolinspektionen och Diskrimineringsombudsmannen. Inspiration hämtas även från en modell på Malmaskolan i Kolsva. Målet med satsningen är en skola med trygga elever, hög trivsel och god måluppfyllelse.
 5. El Sistema – Barn- och utbildningsförvaltningen
  Projektet som beviljats 4 112 000 kronor är ett samarbete mellan Humlans förskola, Gångvikens skola och Kulturskolan. El Sistema är en metod som idag bedrivs i flera olika länder. I Sverige bedrivs projektet med framgång i flera olika kommuner. Projektet bygger på tanken att utökad musikundervisning förväntas leda till bättre koncentrationsförmåga och ökat lärande hos barnen. Detta i sin tur förväntas öka måluppfyllelsen i skolan.

Kontakt:
Bodil Hansson (S), kommunstyrelsens vice ordförande, 060- 19 13 66
João Pinheiro (S), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, 060-19 13 71
Sara Lindblom, folkhälsosamordnare på Strategisk samhällsutveckling, 060-19 89 95

 1. Sportotek – Kultur och fritid
  Lars-Ove Johansson, avdelningschef, ungdomsavdelningen Kultur och fritid, 070-653 3844
 2. Tidigt stöd för familjer – Socialförvaltningen
  Eva Leijon, enhetschef, IFO, Barn och familjestöd, Socialförvaltningen, 060-19 10 94
 3. Bredsands brobyggare – Barn- och utbildningsförvaltningen
  Johan Karlsson, biträdande rektor Bredsands skola, 073-031 77 75
 4. En skola för alla – Barn- och utbildningsförvaltningen
  Ingela Palmqvist Norberg, biträdande rektor Vibackeskolan 060- 19 49 27
 5. El Sistema – Barn- och utbildningsförvaltningen
  Petra Carlsvärd, rektor Gångvikens skola, 060-19 25 90
  Carina Romby, förskolechef Humlans förskola, 073-270 2929
  Arne Almroth, chef Sundsvalls Kulturskola, 060-19 24 93
Dela denna sida